Обхват на дейността

Верификация на докладите на операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, съгласно Регламент (EO) № 601/2012

Свали на твоя компютър

Верификация

Верификациионият процес е процес на независима проверка и потвърждение на надеждността, достоверността и точността на системата за мониторинг и на докладваните данни и информация, свързани с емисии на парникови газове и от инсталациите.

За отправна основа ВО следва да използва плана за мониторинг, одобрен от компетентния орган и дали този план и описаните в него процедури са приложени правилно.

Свали на твоя компютър

Верификационен процес

Верификационния процес се осъществява на базата на договор между ВО и Оператор. Договорът се сключва на база заявка на оператор.

Договорът се създаден в духа на прозрачност и яснота и да отговаря на изискванията на ISO 14064-3:2006, т.4.3.

Свали на твоя компютър

Документи за верификация

Необходими документи и данни за процеса на верификация

Във връзка с процеса на верификация на годишния доклад за емисии на ПГ е необходимо да представите следните данни и документи

Свали на твоя компютър

Заявка за верификация

Заявка за верификация на доклада на оператор на инсталация / оператор на въздухоплавателни средства, участващ в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове

Свали на твоя компютър

Уреждане на оплаквания

Верификационният орган „Джи Ем Ай Верифай“ при „Джи Ем Ай Верифай“ ЕООД е регламентирал процеса на разглеждане, анализ и решаване на постъпили оплаквания свързани с:

- Дейността на ВО като цяло

- Дейността на верификаторите и водещите верификатори към ВО;

- Дейността на ръководния персонал на ВО

Свали на твоя компютър

Уреждане на жалби

Верификационният орган „Джи Ем Ай Верифай“ при „Джи Ем Ай Верифай“ ЕООД е регламентирал реда и начина за подаване, регистриране, разглеждане и вземане на решение за основателност на постъпили искания за обжалване, както и за информиране на жалбоподателите.

Обжалване - обжалване представлява искане от страна на клинета или отговорната страна към Верификационния орган за за преразглеждане на действие или решението, което е направено във връзка с валидацията или верификацията.

Свали на твоя компютър