Верификация

Верификациионият процес е процес на независима проверка и потвърждение на надеждността, достоверността и точността на системата за мониторинг и на докладваните данни и информация, свързани с емисии на парникови газове и от инсталациите.

За отправна основа ВО следва да използва плана за мониторинг, одобрен от компетентния орган и дали този план и описаните в него процедури са приложени правилно.

Принципи на верификационния процес

Пълнота

Пълнота на верификационните доказателства. За да бъде изградено правилно заключение за доклада на оператора, верификационният орган трябва да събере необходимите доказателства като част от целия процес.

Точност

Верификационният процес трябва да следва точно определените правила установени в законодателството и процедурите на Верификационният орган, а верификационният доклад да отразява точно фактите от обективната действителност.

Прозрачност

Верификационният процес трябва да бъде прозрачен. Недопустимо е използваните методологии и извършените действия да бъдат укрити от оператора и държавните органи.

Конфиденциалност

Верификационният орган гарантира конфиденциалност на информацията, получена пряко или индиректно във връзка с верификационния процес или в друга връзка от клиенти на дружеството.

Безпристрастност

Верификационният процес трябва да е безпристрастен. Недопустимо е търговски, финансов или друг интерес да опорочат независимостта на одита.

Вярност

Гарантира се, че определяните емисии не са системно нито над, нито под реалните емисии. Източниците на неопределеност се идентифицират и намаляват, доколкото е практически възможно.

Верификационният орган гарантира докладваните емисии и свързаните с тях оповестявания да не съдържат съществени неправилни твърдения, избягва пристрастността при избора и представянето на информация и предоставя достоверен и балансиран отчет за емисиите от инсталациите.

Оператор, желаещ верификация на доклад трябва да подаде заявка до Верификационния орган. Заявката трябва да бъде в писмена форма и получена физически, по факс или електронна поща.

Заявката трябва включва достатъчна информация, на база на която Верификационният орган може да се съгласи да сключи договор. В случай на неприемане на заявкате, операторът се уведомява писмено или по емайл.

Заявката се обсъжда вътрешно от ръководния персонал и в рамките на седем дни се отговаря на клиента.

За заявка се третира и обявление или покана за извършване на верификация, по смисъла на Закона за обществените поръчки или друга форма на запитване с предоставяне на достатъчна предварителна информация.

Ако се счете, че Верификационният орган има фактическа и правна възможност да извърши верификация се пристъпва към сключване на Договор за верификация.

Уведомяване на оператора за приемане на заявката може да бъде направено по телефона.

В случай на неприемане на заявкате, операторът се уведомява писмено или по емайл.

Защита на личните данни

Политика за защита на личните данни на „ДЖИ ЕМ АЙ ВЕРИФАЙ“ ЕООД

„ДЖИ ЕМ АЙ ВЕРИФАЙ“ ЕООД e дружество, регистрирано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205263612, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Никола Петков” № 52, ет.5

Информация за контакт с „ДЖИ ЕМ АЙ ВЕРИФАЙ“ ЕООД относно опазване на личните данни на нашите служители и клиенти:

инж. Георги Славов – Ръководител на Верификационния орган

Тел. +359 893 610 641

e-mail: g.slavov@gmi.bg

www.gmi.bg

Свали на твоя компютър