Верификационен орган
„Джи Ем Ай Верифай“

„ДЖИ ЕМ АЙ ВЕРИФАЙ“ ЕООД e дружество, регистрирано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205263612, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров, 137, ет. 1

Верификационният орган гарантира докладваните емисии и свързаните с тях оповестявания да не съдържат съществени неправилни твърдения, избягва пристрастността при избора и представянето на информация и предоставя достоверен и балансиран отчет за емисиите от инсталациите.

Оператор, желаещ верификация на доклад трябва да подаде заявка до Верификационния орган. Заявката трябва да бъде в писмена форма и получена физически, по факс или електронна поща.

Заявката трябва включва достатъчна информация, на база на която Верификационният орган може да се съгласи да сключи договор. В случай на неприемане на заявкате, операторът се уведомява писмено или по емайл.

Заявката се обсъжда вътрешно от ръководния персонал и в рамките на седем дни се отговаря на клиента.

За заявка се третира и обявление или покана за извършване на верификация, по смисъла на Закона за обществените поръчки или друга форма на запитване с предоставяне на достатъчна предварителна информация.

Ако се счете, че Верификационният орган има фактическа и правна възможност да извърши верификация се пристъпва към сключване на Договор за верификация.

Уведомяване на оператора за приемане на заявката може да бъде направено по телефона.

В случай на неприемане на заявкате, операторът се уведомява писмено или по емайл.

ИМАТЕ ВЪПРОСИ?