Дейност

Обхват на дейността

Верификация на докладите на операторите на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, съгласно:

  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066
  • Делегиран Регламент (ЕС) 2019/331
  • Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1842

За повече информация, моля  свържете се с нас.

ИМАТЕ ВЪПРОСИ?